Privacyverklaring

Wij, DGTranslations, hechten veel waarde aan een goed beheer van uw privacy gevoelige gegevens.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken.

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt worden om een offerte uit te brengen voor uw tolk-en vertaaldiensten en/of voor de uitvoering van de diensten kunt u uw persoonsgegevens en die van derden aan ons verstrekken.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:

 • Het verzenden van mailings
 • Het doen van marktonderzoek
 • Het uitvoeren van diensten
 • Het informeren over nieuwe diensten
 • U uit te nodigen voor bijeenkomsten.

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken.  Uw toestemming intrekken kan door afmelding via de afmeldbutton of verzending van een mail met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons algemeen mailadres info@degoeij.nl

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen voor onze medewerkers en freelancers. Zij dienen voor indiensttreding c.q. aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Bovendien wordt verder gezorgd voor de beveiliging van uw persoonsgegevens door het principe van need to know bij de uitvoering van een dienst te hanteren en alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken.

Medewerkers en freelancers zijn eveneens verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd volgens de minimale wettelijke eisen. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is, tenzij er een wettelijke verplichting is om deze persoonsgegevens langer te bewaren.

Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven. Aan u de keuze. Op de toestemmingsverklaring dient u hiervoor een keuze te maken.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Via het “formulier rechten betrokkenen” kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht op verwijdering;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Ter dekking van de administratieve kosten kan een kleine bijdrage, afhankelijk van de tijd en inspanning, worden gevraagd.

Verlies van uw persoonsgegevens

DGTranslations heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Privacy Officer

Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via onze Privacy Officer. De Privacy Officer bij DGTranslations is: Suzanne de Wijs

Autoriteit Persoonsgegevens

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

DGTranslations behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring.

DGTranslations

Breda

24-05-18

 

 

Privacy statement

Proper management of your privacy-sensitive data is very important to us, DGTranslations.

We therefore process and secure personal data very carefully. We handle your (personal) data with care and adhere to the relevant legislation and regulations. In this privacy statement, we explain what personal data we process and for what purpose you can furnish us with your personal data.

Purpose of the collection and processing of personal data

Personal data can be furnished to us so that we can issue a quotation for your interpreting or translation services and/or for the performance of the services.

Your personal data will only be used for the purposes for which you have given us permission. These purposes could be:

 • To send out mailings
 • To conduct market research
 • To perform services
 • To inform you about new services
 • To invite you to gatherings.

If you do not wish to make use of any services or wish to only make limited use of some services, you can revoke your permission. You can revoke your permission by unsubscribing using the unsubscribe button or by sending an email to our general email address info@degoeij.nl with ‘revocation of permission’ in the subject line.

The security of your personal data

Specific privacy requirements apply for our employees and freelancers to ensure the security of your personal data. Before being hired or before the start of their contract, they are required to sign a confidentiality agreement.

The security of your personal data is also insured by our adherence to the need-to-know principle when performing a service and by the fact that access to your personal data is only granted to those persons who are actually working on your request.

Employees and freelancers are likewise required to report the loss of personal data as quickly as possible.

Your personal data are secured both in writing and digitally in accordance with the minimum statutory requirements. Your personal data are also kept for no longer than necessary, unless there is a statutory obligation to keep these personal data for a longer period of time.

When your personal data are no longer needed, your personal data will either be destroyed or returned. It is up to you. You must make a choice in this regard on the permission statement.

Your rights under the GDPR (General Data Protection Regulation)

You can exercise your rights as a data subject under the GDPR using the ‘data subject’s rights form’. You have the following rights under the GDPR:

 • the right to inspect your personal data;
 • the right to have your data erased;
 • the right to have the collected and processed data corrected or used to only a limited extent;
 • the right to data portability.

We will handle your requests within the statutory time limit and make use of the statutory options of honouring or denying your request(s). If we deny your request, we will provide our reasons for doing so.

A small contribution depending on the time and effort required may be asked to cover the administrative costs.

Loss of your personal data

DGTranslations has taken measures to keep (any) loss of personal data, a data leak, to an absolute minimum. If, despite all the measures taken, a data leak nonetheless occurs and your personal data are lost and serious damage can be expected to your privacy, we will inform you of this without delay.

Privacy Officer

We are doing our utmost to properly implement these regulations. However, if you find that this privacy statement is not adhered to in practice, or not adhered to adequately, you can submit a complaint to us via our Privacy Officer. The Privacy Officer at DGTranslations  is: Suzanne de Wijs

Dutch DPA

You can also contact the Dutch DPA if you are unhappy with how data have been handled www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

The translation company reserves the right to amend this privacy statement in line with the latest developments in relation to the GDPR. You will find the most up-to-date version of the privacy statement on our website.

DGTranslations

Breda

24-05-18

 

Offerte?

Please send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt